Skip to content

IMPORTANT CONTACT NO

  •                            Samastipur District Level Officer
Name Designation Mobile No.
Shri DIVESH SEHARA,I.A.S.   District Magistrate 9473191332
Harpreet Kaur,I.P.S.   S.P SAMASTIPUR 9431822993  
Shri Vijay Kumar Singh   Dy.S.P.(HQ.) Samastipur   9431822535  
Shri Sanjay Kumar Upadhyay   Additional Collector Samastipur   9473191333  
Shri Varun Kumar Mishra    (D.D.C) Samastipur 9431818367
Shri Ashish Kumar Sinha   Nagar Parishad Samastipur 9973388151  
Dr. B.N. Jha   Civil Surgeon Samastipur   9470003701  
Shri Narendra Kumar Singh   (D.P.R.O.) Samastipur 9430666943
Sri. Anil Kumar Singh Vidyarthi   Deputy Commissioner Commercial Tax   9431643837
Shri Kanhaiya Ram   District Program Officer 9431692627
Shri Vishnu Dev Mandal   SDO, Dalsinghsarai   9473191336  
Shri Gyanendra Kumar   DCLR, Dalsinghsarai   8544412385  
Shri Birendra Kumar Singh   B.D.O. Dalsinghsarai   9431818235  
Shri Kundan Kumar   S.D.P.O, Dalsingsarai   9431800058  
Praveen kumar mishra POLICE STATION DALSINGH SARA 9431822518
  S.D.O ELECTRIC,DALSINGH SARAI  7763815233
  J.E.E ELECTRIC,DALSINGH SARAI  7763814938
  J.E.E ELECTRIC PROJECT DSS  7763818804
   DAMKAL (FIRE) DSS